O konferencii

Konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta

Konferencia chce kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta. Hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť či rozvoj.

V súčasnosti sa veľa rozpráva o kreativite, pred niekoľkými rokmi sme hovorili o potrebe kultúrneho dialógu, predtým o význame podpory kultúrnej diverzity. S postupom doby sa mení jazyk, názvy aj definície, podstatným zjednocujúcim menovateľom však zostáva, že existuje akési vedomie spoločného úsilia dosiahnuť systémovú zmenu vo vnímaní a postavení kultúry v kontexte miest a regiónov, ktorá môže byť významným faktorom udržateľnosti či rozvoja mestských aglomerácií.

Európske mestá, Bratislavu nevynímajúc, čelia globálnym ekonomickým či sociálnym problémom lokálnymi prostriedkami. Mnohé z nich sa zotrvačne pokúšajú súťažiť s ostatnými o čo najviac pozornosti, zdrojov, ziskov z turizmu a podobne. Niektoré iné mestá sa naopak koordinovane zapájajú do úsilia vytvárať nový príbeh na troskách ideí bezhraničného ekonomického rastu, materializmu, konzumu a súťaže. „Pokiaľ nezačneme kreatívne spolupracovať, usúťažíme sa k smrti,“ hovorí Gottfried Wagner, bývalý riaditeľ Európskej kultúrnej nadácie z Holandska.

Na konferenciu pozývame ako spíkrov teoretikov, kultúrnych manažérov, tvorcov kultúrnych politík, umelcov aj lokálnych politikov z miest ako Berlín, Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Záhreb, Tallinn, Košice atď., aby sme sa spolu s nimi pozreli na príklady úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania.

Zaujímajú nás otázky, ktoré môžu mať zásadný význam aj pre rozvoj mesta Bratislava, ako napríklad:

  • Je možné dosiahnuť udržateľnosť kultúrnych zdrojov v dlhodobom pláne?
  • Je možné zabezpečiť spravodlivé a pre všetkých rovnaké možnosti v prístupe k účasti na kultúrnej tvorbe?
  • Ako dokážeme dosiahnuť naozajstný rešpekt ku kultúrnej diverzite, nie však nevyhnutne na úkor straty identity?
  • Ako previazať ekonomické, sociálne, ekologické a kultúrne systémy tak, aby sme dosiahli synergický a udržateľný rozvoj miest?

Projekt “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” bol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” je sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja.